2. Oude Kuhlmann terreinen

Aanleg bos

De groenbuffer tussen de wijk Klein Rusland en onze terreinen is begin dit jaar aangeplant. Er zijn in totaal ongeveer 4.500 inheemse struiken en bomen aangeplant die inmiddels vlot groeien. De bufferdijk van 5 meter hoogte rondom deze boszone is volledig aangelegd en ingezaaid.

aanleg bos

aanleg bos
Bos vlak na de aanplant en na een half jaar aangroeien

Sanering

Een eerste fase van de bodemsanering op een deel van de oude Kuhlmann terreinen was eind vorig jaar al uitgevoerd. Op de overige zones zijn door een erkende bodemsaneringsdeskundige de nodige onderzoeken uitgevoerd ter voorbereiding van de bodemsanering. Het is de bedoeling om deze grootschalige bodemsanering in 2012 op te starten. Alle verontreinigde bodem zal worden ontgraven en afgevoerd naar erkende grondverwerkingscentra. Hierdoor worden de terreinen bouwrijp gemaakt voor verdere ontwikkeling.

Verwerkingscentrum voor baggerspecie

Een beperkt deel van het verwerkingscentrum voor baggerspecie is gebouwd en in gebruik genomen. De ingang tot de terreinen is voorzien via de Kuhlmannkaai, op voldoende afstand van de dichtstbijzijnde woonhuizen. De verdere bouw van het centrum zal pas kunnen starten na uitvoering van de saneringswerken.

Verwerkingscentrum voor baggerspecie

Nieuw bedrijventerrein

Een deel van de voormalige Kuhlmann terreinen zal door ons worden gesaneerd en worden aangeboden als beschikbaar terrein voor nieuwe bedrijfsactiviteiten.

Reacties zijn gesloten.