1. Gipsberg

In onze nieuwsbrief van maart 2011 hebben we de nieuwe toekomst voor de gipsberg uitvoerig toegelicht. De ingebruikname van de nieuwe toegang via de Callemansputtestraat, de zuivering van het water op de gipsberg, de start van het aanbrengen van de afdek, de bouwplannen voor het zonnepanelenpark en de verdere uitbating van de stortplaats werden hierin uitgelegd. We hebben de afgelopen maanden druk verder gewerkt aan de herontwikkeling van de gipsterreinen en willen graag de uitgevoerde werken toelichten.

Toegang tot de werf

De nieuwe toegang tot de gipsterreinen (via de Callemans.puttestraat) wordt volop gebruikt. Alle verkeer naar de werf volgt een traject dat is vastgelegd in overleg met de gemeente en de lokale verkeerspolitie. De aanvoer van gronden met vrachtwagens verloopt via het ovaal van Wippelgem, waarna via het Kluizendok naar de werf gereden wordt. De chauffeurs respecteren de duidelijke afspraken die zijn gemaakt over deze rijroute. Ter hoogte van de hoofdingang tot onze terreinen hebben we enkele belangrijke maatregelen doorgevoerd om de verkeersveiligheid te bevorderen: er is een extra fietspad aangelegd, er zijn uitwijkstroken aangelegd voor het kruisend verkeer, er is duidelijke signalisatie geplaatst, enz. We streven ernaar om zoveel mogelijk bouwmaterialen aan te voeren per schip via het Kanaal Gent-Terneuzen, zodat de vrachtwagens slechts een beperkt natransport tot op de werf moeten uitvoeren. Op deze manier proberen we de invloed op het milieu en de verkeersdrukte op de Vlaamse wegen zoveel mogelijk te beperken.

Zuiveren van water

Op het ogenblik dat wij eigenaar geworden zijn van de gipsberg was er ongeveer 500.000m3 verontreinigd water aanwezig in de vijvers bovenop de gipsberg. Al dit water is inmiddels door ons gezuiverd en weggepompt. Hierdoor is de stabiliteit van de gipsberg verder verbeterd en zijn we kunnen starten met het afdekken van het gips op het bovenvlak van de berg. Het verontreinigde water dat in de kern van de berg en onder de gipsberg aanwezig is, wordt door ons opgepompt zodat verdere verspreiding naar de omgeving wordt voorkomen. Om de grondwaterproblematiek definitief aan te pakken zijn we gestart met een reeks onderzoeken en metingen. Een erkende bodemsaneringsdeskundige voert deze onderzoeken uit. De Openbare Vlaamse Afvalstoffen-maatschappij (OVAM) heeft inmiddels het oriënterende bodemonderzoek goedgekeurd. De volgende stap is het opstellen van een beschrijvend onderzoek dat opnieuw ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan OVAM. Hierna kan gestart worden met het vastleggen van het bodemsaneringsproject, dat in de tweede helft van 2012 zal starten.

zuiveren van water
Bovenaanzicht van de gipsberg (sept 2011)

Afdekken van de gipsberg

Het is heel belangrijk dat de gipsberg zo snel mogelijk wordt afgedekt met de nodige afdeklagen. We zijn gestart met de afdek van de zuidelijke hellingen en het noordelijk bovenvlak van het stort. Door waterondoorlatende kleimatten aan te brengen boven het gips voorkomen we dat er gipsstof kan opwaaien en dat er regenwater indringt in de berg.

afdekken van de gipsberg

afdekken van de gipsberg
Afdekken van de gipsberg met kleimatten en een grondlaag (sept 2011)

Bovenop deze kleimatten brengen we een drainagenetwerk aan, waarbovenop 1,5 meter grond wordt aangebracht. We hebben inmiddels ongeveer 120.000m2 van de gipsberg voorzien van deze afdek. Hiervoor is ongeveer 300.000 ton grond aangevoerd. Na aanbrengen van de gronden wordt alles ingezaaid met gras.

In 2012 zal gestart worden met het afdekken van de noordelijke hellingen. Hiervoor moeten alle struiken en grassen die op het gipsafval groeien worden verwijderd. Dit is noodzakelijk om de grondlagen en kleimatten op een correcte manier te kunnen aanbrengen. Er zal gestreefd worden om na verwijderen van de begroeiing het gips zo snel mogelijk te voorzien van een afdeklaag zodat er geen stofhinder voor de omwonenden ontstaat. Rondom de gipsberg wordt een vernieuwd netwerk van grachten, drainagebuizen, pompstations en buffervijvers aangelegd. Deze nieuwe waterhuishouding zal het regenwater dat van de gipsberg vloeit gecontroleerd afvoeren naar het Kanaal Gent-Terneuzen.

aanleg nieuwe waterafvoer

aanleg nieuwe waterafvoer
Aanleg van de waterafvoer rondom de gipsberg (aug 2011)

vernieuwing pompstation voor

vernieuwing pompstation na
Vernieuwing van een pompstation: voor (juli 2010) en na (juli 2011)

Bouw van energiepark met zonnepanelen

Als nuttige nabestemming voor belangrijke delen van de afgewerkte gipsberg hebben we een energiepark met zonnepanelen voorzien. We hebben inmiddels de nodige vergunningen verkregen voor de bouw van dit energiepark. Momenteel worden de nodige technische en elektrische studies uitgevoerd. De bouw van het zonnepanelenpark zal pas kunnen starten nadat de afdek volledig is aangebracht in deze zones.

Uitbaten van de stortplaats

We hebben de vergunning gekregen om het zuidelijk deel van de gipsberg op te hogen tot dezelfde hoogte als het noordelijk deel. Er zal enkel droog en steekvast materiaal worden gebruikt. De aanvoer van deze niet-gevaarlijke en geurloze materialen zal starten op het einde van dit jaar. Op het noordelijk deel zijn geen stortactiviteiten meer voorzien. Dit houdt in dat de eindhoogte van deze zone lager zal zijn dan de 50 meter die in de oude vergunningen van Nilefos en Rhodia was voorzien.

uitbaten van de stortplaats
Foto van het zuidelijk deel van de stortplaats (sept 2011)

Reacties zijn gesloten.